HSF Wrestling Palmyra vs Hershey

Palmyra  16
Hershey  63