HSFF week 5 Hanover at York Catholic highlights

Hanover: 0

York Catholic: 14